สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
444

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

วิชา                     สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์                            

                                Teaching and Learning Media on Computer Networks         

รหัสวิชา                254523                  2  (2-0-4)                                                              

ผู้สอน                    ผศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข , ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ          

                                [email protected] , [email protected]     

สถานที่ติดต่อ      ห้อง  52-604                       
http://www.prachyanun.com                         
081-7037515

e-Learning           http://202.44.43.230/moodle/

 

 


 

คำอธิบายรายวิชา 

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประเภทของเครือข่าย     การเชื่อมต่อและการทำงานของ

อินเทอร์เน็ต การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ และ เว็บเบราว์เซอร์ การออกแบบเว็บเพจ  เครื่องบริการเว็บ ฐานข้อมูลบนเว็บ    การประมวลผลออนไลน์    การเรียนและการสอนบนเว็บแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พัฒนาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่ใช้สำหรับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
  2. อธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ ได้
  3. อธิบายเทคโนโลยีและผลกระทบของสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตได้
  4. ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางการศึกษา  และ/หรือการเรียนการสอนได้
  5. ปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
  6. ปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
  7. ระบุประเด็นปัญหา  เพื่อนำไปสู่การวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา  และ/หรือการเรียนการสอนได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books