ม.3/1 เทอม1 ปี55

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง20206 รายวิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น