อ16101-ภาษาอังกฤษป.6/2 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ16101-ภาษาอังกฤษป.6/2 ครู-นักเรียน

Class ID
44540

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความต้องการ การขอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ การปฏิเสธ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว สิ่งแวดล้อม เรื่องใกล้ตัว ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน โดยใช้ทักษะฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา สนทนา นำเสนอ ขอและให้ข้อมูล สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)