ม.1/4-1/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ