ม.2_2555/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย  และส่งให้ทันเวลา