ม.3_2555/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักรเียนศึกษาใบความรู้  และทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย และส่งให้ตรงเวลา