ม.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ง30205 ชั้น ม.6/1 มีนักเรียนจำนวน 12 คน