ม.5_2555/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  และทำใบงาน  และส่งให้ตรงเวลา