homeม.6_2555/1
person
ม.6_2555/1

ผู้สอน
นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6_2555/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4467

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  ทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย  ส่งในตรงเวลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)