ม.6_2555/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  ทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย  ส่งในตรงเวลา