RBL22-โครงงานฐานวิจัย ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
วิษณุ เขี้ยวแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RBL22-โครงงานฐานวิจัย ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน

Class ID
44673

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คำอธิบายวิชา

ใช้กระบวนการโครงงานฐานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า สืบค้น สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น หรือภูมิภาค ประเทศ ในด้าน ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว วิเคราะห์จำแนกเลือกเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนา นำมาฝึกปฏิบัติ ทดลองปฏิบัติการ จนเกิดทักษะสมรรถนะ ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปพัฒนาอาชีพ และวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน ตลอดทั้งนำสมรรถนะใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)