ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้


ผู้สอน
นาย นฤชิต ตันประยูร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

รหัสวิชา
447

สถานศึกษา
โรงเรียนสองพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

                 กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาการใช้ห้องสมุด

รายวิชา  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้   รหัสวิชา          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

              ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสื่ออื่นๆ  จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างกว้างขวาง  ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   เลือกใช้สารนิเทศประเภทต่างๆเพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ  ความสามารถและความถนัดของตน  มีจิตสำนึกที่ดี  มีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  เห็นความสำคัญของการอ่าน  เขียนบันทึกการอ่านและนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  เช่นการเขียนรายงานและการใช้เทคโนโลยีนำเสนอข้อมูลฯลฯ

              ปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  ใช้สารนิเทศประเภทต่างๆ  การอ่านและเขียนบันทึกการอ่าน และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เลือกใช้สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้  นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ รักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และ วิธีเรียนรู้  สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

1.  ใช้บริการของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  เพื่อการศึกษาค้นคว้า

2.  ปฏิบัติตนตามระเบียบและมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

3.  ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม

4.  ใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  รักการอ่าน รักการเขียน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6.  นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นความรู้พื้นฐานการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพแบบพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา

 

                 กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี     สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาการใช้ห้องสมุด

รายวิชา  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้   รหัสวิชา          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  1 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

              ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสื่ออื่นๆ  จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างกว้างขวาง  ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   เลือกใช้สารนิเทศประเภทต่างๆเพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ  ความสามารถและความถนัดของตน  มีจิตสำนึกที่ดี  มีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  เห็นความสำคัญของการอ่าน  เขียนบันทึกการอ่านและนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  เช่นการเขียนรายงานและการใช้เทคโนโลยีนำเสนอข้อมูลฯลฯ

              ปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  ใช้สารนิเทศประเภทต่างๆ  การอ่านและเขียนบันทึกการอ่าน และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เลือกใช้สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้  นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ รักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และ วิธีเรียนรู้  สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

1.  ใช้บริการของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  เพื่อการศึกษาค้นคว้า

2.  ปฏิบัติตนตามระเบียบและมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

3.  ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม

4.  ใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  รักการอ่าน รักการเขียน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6.  นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นความรู้พื้นฐานการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพแบบพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books