วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้นด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator Pro1.0