homeภาษาไทย 5/5 ปีการศึกษา 2563
person
ภาษาไทย 5/5 ปีการศึกษา 2563

ผู้สอน
นาง สุวรรณา มณีโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย 5/5 ปีการศึกษา 2563

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
44916

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การอ่านเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง การอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยาย และการการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสารเหมาะสมการ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เขียนเรียงความเป็นประโยคง่ายๆ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ การสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ อย่างมีมารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น รักความเป็นไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)