ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ให้นักเรียนศึกษาบัญชีคำศัพท์ พื้นฐานชั้น ป.2 , การผันอักษร 3 หมู่