เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ให้นักเรียนศึกษาบัญชีคำศัพท์ พื้นฐานชั้น ป.2 , การผันอักษร 3 หมู่