คอมพิวเตอร์ ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม Paint วาดรูปร่างต่างๆ ฝึกใช้เม้าส์