กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาระที่ 2 - 5  สำหรับสาระที่ 1 มีพระอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน