homeกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4497

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาระที่ 2 - 5  สำหรับสาระที่ 1 มีพระอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)