เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาระที่ 2 - 5  สำหรับสาระที่ 1 มีพระอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน