กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาระที่ 2 - 5  สำหรับสาระที่ 1 มีพระอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน