เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

 ประโยคบอกกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาต่างๆ  I (กิจกรรมที่ทำ)  at  (เวลา).

-  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

-  ความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

- การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน