homeภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
person
ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาง นิจชิตา อินยิ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4501

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 ประโยคบอกกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาต่างๆ  I (กิจกรรมที่ทำ)  at  (เวลา).

-  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

-  ความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

- การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)