ภาษาไทย ป.๑

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะพื้นฐานทางการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชนเผ่า