ฟิสิกส์ ว32201


ผู้สอน
นาย จาตุรงค์ พรหมสถิตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ ว32201

Class ID
45052

สถานศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
คำอธิบายวิชา

ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อธิบาย คำนวณ เกี่ยวกับ การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล คลื่นน้ำ การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน คลื่นนิ่งและการสั่นพ้องของคลื่นในเส้นเชือก ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง ความเข้มเสียงและการได้ยิน ระดับเสียง คุณภาพเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องของเสียง บีตส์ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์และคลื่นกระแทก การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของแสง การกระเจิงของแสง การสะท้อน การหักเห ลึกจริง ลึกปรากฏ การคำนวณปริมาณต่างๆ จากการเกิดภาพเมื่อแสงผ่านกระจก ผ่านเลนส์ การสะท้อนกลับหมด การเกิดรุ้ง มิราจ ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การถนอมสายตาและการมองเห็นสี การผสมสีและแสงสี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การสร้างสถานการณ์ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ คิดวิจารณญาณ การสร้างความคิดรวบยอด และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และนำความรู้ไปใช้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 2. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 3. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง 4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 5. อธิบายเกี่ยวกับการได้ยินได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง และผลของมลพิษทางเสียงต่อการได้ยิน 6. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 7. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 8. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาโค้ง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ 9. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 10. อธิบายการหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ 11. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ้ง การทรงกลด และมิราจ 12. อธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ 13. อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี 14. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช้เกรตติง 15. อธิบายการกระเจิงของแสง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)