ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๖ คน ซึ่งนักเรียนที่เรียนอยู่มาจากหมู่บ้านต่าง ๆ บ้านป่าจี้วังแดง บ้านวังแดง บ้านหนอง