ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

เกมโดมิโนคำคล้องจอง  2 - 6  คำ (พยางค์)  เพื่อให้นักเรียนอ่านคล่องและเขียนคล้อง  ให้นักเรียนเติมคำคล้องจองในช่องว่าง