ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปาเหมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

มีนักเรียนทั้งหมด 25  คน