ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 240 ชั่วโมงต่อปี มีนักเรียนในชั้นเรียนจำนวน 11 คน