ภาษาอังกฤษ ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นไป