homeง14101-การงานอาชีพป.4/2ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
person
ง14101-การงานอาชีพป.4/2ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

ผู้สอน
นาย อิสมาแอน ดาแล่หมัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง14101-การงานอาชีพป.4/2ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
45192

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายเหตุผลในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน เช่น การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียน การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ ฝึกปฏิบัติมารยาทในการปฏิบัติตน เช่น การต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง ๆ การรับประทานอาหาร การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำและห้องส้วม อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการในการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช่น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เน้นคุณธรรมในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)