เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ป. ๓

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นรายวิชาที่หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้ต้องจัดกาการเรียนรู้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้นภาษาไทยจึงถือว่าเป็นรายวิชาที่สำคัญที่ต้องจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้ผู้เรียนสามรถเรียนรู้ในสาระอื่นได้ตามจุดประสงค์กำหนดไว้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตรกำหนดไว้ว่าผู้เรียนต้องมีทักษาในการอ่านออกเขียนได้