homeนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นาง นภาวรรณ เทพสุรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4521

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

มีนักเรียนทั้งหมด  12  คน     เป็นนักเรียนชาย   4    คน  นักเรียนหญิง  8   คน      ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาเผ่าม้ง   เป็นโรงเรียนขยายโอกาส

สภาพโรงเรียนเป็นที่ราบสูง  ได้รับงบประมาณจากรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบล  ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส   ขาดแคลนอาหารกลางวัน  อุปรณ์การเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)