นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

มีนักเรียนทั้งหมด  12  คน     เป็นนักเรียนชาย   4    คน  นักเรียนหญิง  8   คน      ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาเผ่าม้ง   เป็นโรงเรียนขยายโอกาส

สภาพโรงเรียนเป็นที่ราบสูง  ได้รับงบประมาณจากรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบล  ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส   ขาดแคลนอาหารกลางวัน  อุปรณ์การเรียน