homeนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
person
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง นภาวรรณ เทพสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Class ID
4521

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

มีนักเรียนทั้งหมด  12  คน     เป็นนักเรียนชาย   4    คน  นักเรียนหญิง  8   คน      ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาเผ่าม้ง   เป็นโรงเรียนขยายโอกาส

สภาพโรงเรียนเป็นที่ราบสูง  ได้รับงบประมาณจากรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบล  ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส   ขาดแคลนอาหารกลางวัน  อุปรณ์การเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)