เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

มีนักเรียนทั้งหมด  12  คน     เป็นนักเรียนชาย   4    คน  นักเรียนหญิง  8   คน      ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาเผ่าม้ง   เป็นโรงเรียนขยายโอกาส

สภาพโรงเรียนเป็นที่ราบสูง  ได้รับงบประมาณจากรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบล  ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส   ขาดแคลนอาหารกลางวัน  อุปรณ์การเรียน