homeภาษาไทยชั้น ป.๑
personperson_add
ภาษาไทยชั้น ป.๑

ผู้สอน
นางสาว พนิดา ชุ่มใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยชั้น ป.๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4522

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านแม่เลา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   ๘ คน  เป็นนักเรียนชาย  ๖  คน  นักเรียนหญิง  ๒  คน  ครูผู้สอนนางสาวพนิดา  ชุ่มใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)