homeภาษาไทยชั้น ป.๑
person
ภาษาไทยชั้น ป.๑

ผู้สอน
นางสาว พนิดา ชุ่มใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยชั้น ป.๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4522

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านแม่เลา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   ๘ คน  เป็นนักเรียนชาย  ๖  คน  นักเรียนหญิง  ๒  คน  ครูผู้สอนนางสาวพนิดา  ชุ่มใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)