ภาษาไทยชั้น ป.๑

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านแม่เลา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   ๘ คน  เป็นนักเรียนชาย  ๖  คน  นักเรียนหญิง  ๒  คน  ครูผู้สอนนางสาวพนิดา  ชุ่มใจ