เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยชั้น ป.๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านแม่เลา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด   ๘ คน  เป็นนักเรียนชาย  ๖  คน  นักเรียนหญิง  ๒  คน  ครูผู้สอนนางสาวพนิดา  ชุ่มใจ