ภาษาไทย ป. 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวนนักเรียน  24  คน