เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการแต่งประโยคประโยคคือข้อความที่ ประกอบด้วยภาคประธาน กริยา