ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการแต่งประโยคประโยคคือข้อความที่ ประกอบด้วยภาคประธาน กริยา