เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โรงเรียนวัดสันคะยอม  อำเภอสันทรายจังหวัดเขียงใหม่  มีนักเรียน ในชั้นเรียนทั้งหมด  17  คน เป็นนักเรียนชาย  9  คน  นักเรียนหญิง  8 คน  ครูประจำชั้นรับผิดชอบการสอนทุกกลุ่มสาระ กลุ่มสาระที่ต้องเน้นย้ำเป้นพิเศษวิชาภาาาไทย  เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าวการพูดและการใช้ภาษาไทยยังเป็นปัญหาสำหรับเด็กจึงจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่จะต้องใช้กิจกรรมการเรียนการสอนมากในด้านการ  ฟัง  พูด  อ่าน เขียนและคิด  จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมให้นักเรียนมากๆ