ภาวะโลกร้อน

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลก  และลดโลกร้อน