สุขศึกษา ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนจำนวน 21คน