English Mattayom 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)

คุณครูพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ