เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

LNG5601

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ธรรมชาติและหลักการใช้ภาษาไทยและภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษในงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เนตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

Nature of Thai and English languages; using Thai and English languages for communication; principles of using Thai and English languages through listening, speaking, reading and writing; using information technology and messages via internet for improving teaching proficiency of the teacher.