เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำไปปฏิบัติ (156711)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

                แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ ในสังคมที่มีส่วนกำหนดนโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบายในระบบการเมืองและการบริหาร ตลอดจนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ องค์การและผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ