ชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เป็นรายวิชาที่เปิดให้กับนักศึกษา ชั้น ปวช. ปีที่ 3