ชั้นเรียนวิชาโปรแกรมตารางงานนักเรียนชั้นปวช.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  การใช้โปรแกรมตารางงานด้วยโปรแกรม Autoฯ เป็นรายวิชาที่เปิดให้กับนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาการบัญชี