งานก่อสร้างอาคาร 1

คำอธิบายชั้นเรียน

2106-2103  งานก่อสร้างอาคาร 1     6  (12) 

ชั้น ปวช. 2/1, 2/2, 2/3