homeอ11101-ภาษาอังกฤษป.1/3ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
person
อ11101-ภาษาอังกฤษป.1/3ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

ผู้สอน
นางสาว เมธาวี หีมปอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ11101-ภาษาอังกฤษป.1/3ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
45538

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เข้าใจคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เข้าใจคำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบ คำศัพท์เกี่ยวกับสาระการ เรียนรู้อื่น เข้าใจบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง คำศัพท์ สำนวนและประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลและเรื่องใกล้ตัว เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนา โต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีมารยาทในการฟังและพูด ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้า แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม รู้จักวางแผนในการทำงาน ตัวชี้วัด ต 1.1 ป. 1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ต 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ต 1.3 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ต 2.2 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1 ต 4.2 ป.1/1 รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)