วิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1

คำอธิบายชั้นเรียน

ติดต่อครูผู้สอนเพ่อรับงาน