เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1-ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วิริยะ สงค์สกุล

โีรงเรียนทั่วไป

อธิบายรายวิชา

การติดตั้งจานดาวเทียม นำมาใช้ในชีวิตประำวัน สามารถประยุกต์ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่

วัตถุประสงค์

1.ผู้เรียนสามารถประกอบจานได้

2.ผู้เรียนสามารถติดตั้งจานดาวเทียมได้ 

3.ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากจานดาวเทียม