เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาตรี ปี4หลักการส่งเสริมการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1.   คำอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ปรัชญา หลักการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร สื่อและการเลือกใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมด้านการเกษตร หลักการและกระบวนการวางแผนในงานส่งเสริมการเกษตร การวินิจฉัยปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร

Definition, philosophy and principle of agricultural extension, Using methods practices and mediums for extension, Innovation and adoption process, Principle of planning and evaluation process of agricultural extension, Problem clarification in agricultural for agricultural extension.

 

1.   คำอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ปรัชญา หลักการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร สื่อและการเลือกใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมด้านการเกษตร หลักการและกระบวนการวางแผนในงานส่งเสริมการเกษตร การวินิจฉัยปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร

Definition, philosophy and principle of agricultural extension, Using methods practices and mediums for extension, Innovation and adoption process, Principle of planning and evaluation process of agricultural extension, Problem clarification in agricultural for agricultural extension.