วิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน