เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English 3-4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา    

         ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน  เขียนบทสนทนาในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ในบทสนทนา ใช้ประโยคง่ายๆถูกต้องตามมาตรฐานของภาษา แสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น ตอบรับ ปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน จัดกิจกรรมแล้วนำมาประยุกต์ใช้โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะเพื่อการสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นำภาษาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

 

การวัดและประเมินผล

        คะแนนระหว่างภาคเรียน : คะแนนปลายภาคเรียน =   70 : 30

 

งานที่มอบหมาย / กิจกรรม

คะแนน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. สอบเก็บคะแนน / งานที่มอบหมาย

20

23 พ.ค. – 19 ก.ค.55

 

2. สอบกลางภาคเรียน

20

20-27 ก.ค. 55

 

3. สอบเก็บคะแนน / งานที่มอบหมาย

20

28 ก.ค. - 20 ก.ย. 55

 

4. คุณลักษณะรายวิชา

10

23 พ.ค. - 20 ก.ย. 55

 

5. สอบปลายภาค

30

21-28 ก.ย.55

 

รวม

100