รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSC)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการทดสอบการเรียนการสอนครั้งแรกของครูผู้สอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

รายวิชา การจัดการนวัตกรรม (รหัส MGT ๓๔๕)