homeรายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)
personperson_add
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
456

สถานศึกษา
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSC)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการทดสอบการเรียนการสอนครั้งแรกของครูผู้สอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

รายวิชา การจัดการนวัตกรรม (รหัส MGT ๓๔๕)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)