เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSC)

เป็นการทดสอบการเรียนการสอนครั้งแรกของครูผู้สอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

รายวิชา การจัดการนวัตกรรม (รหัส MGT ๓๔๕)