ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี 2 ปีจำปีการศึกษา 2555