homeวิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน
นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4567

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา (Course  Description)

                  ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อประสม ซอร์ฟแวร์ ชนิดของซอร์ฟแวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชนิดของระบบปฏิบัติการ  กระบวนการและโปรแกรม การจัดการอุปกรณ์รับเข้าอุปกรณ์ส่งออก การจัดสรรทรัพยากร และการจัด กำหนดการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์โครงสร้างและฟังก์ชั่นของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การโปรแกรมแบบขนาน การซิงโครไนซ์กระบวนการ การล็อคแบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดระบบหน่วยความจำเสมือน ระบบไฟล์ และอินพุตเอาต์พุต การศึกษาตัวอย่างระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)