homeวิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
person
วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน
นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4567

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา (Course  Description)

                  ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อประสม ซอร์ฟแวร์ ชนิดของซอร์ฟแวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชนิดของระบบปฏิบัติการ  กระบวนการและโปรแกรม การจัดการอุปกรณ์รับเข้าอุปกรณ์ส่งออก การจัดสรรทรัพยากร และการจัด กำหนดการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์โครงสร้างและฟังก์ชั่นของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การโปรแกรมแบบขนาน การซิงโครไนซ์กระบวนการ การล็อคแบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดระบบหน่วยความจำเสมือน ระบบไฟล์ และอินพุตเอาต์พุต การศึกษาตัวอย่างระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)