homeI11201-การศึกษาค้นคว้า(โครงงานฐานวิจัย)ป.1/2ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
person
I11201-การศึกษาค้นคว้า(โครงงานฐานวิจัย)ป.1/2ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

ผู้สอน
เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
I11201-การศึกษาค้นคว้า(โครงงานฐานวิจัย)ป.1/2ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
45676

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชน สิ่งแวดล้อม และบุคคลใกล้ตัวที่กำหนดให้(Knowledge Issue) การคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ตั้งประเด็นความรู้/คำถามกำหนดขอบเขตตั้งสมมติฐานแสวงหาข้อมูลคำตอบตามจินตนาการตามความรู้และประสบการณ์ของตนหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าใกล้ตัวออกแบบวางแผนรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นจัดกระทำข้อมูลอย่างง่ายและสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญโดยใช้กระบวนการคิดการตั้งคำถาม/สอบถามแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลคำตอบกระบวนการปฏิบัติ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้การสื่อความและการนำเสนอมีทักษะในการคิดเขียนและสื่อสารข้อมูลด้วยคำหรือประโยคที่เรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด มีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเข้าใจง่ายโดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยอ้างอิงความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและแหล่งความรู้ใกล้ตัวที่สามารถเชื่อถือได้มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนหรือบุคคลใกล้ตัวเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)