ประวัติศาสตร์ไทย 1 ส31102


ผู้สอน
นาง มงคลยา พานดง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย 1 ส31102

รหัสวิชา
45717

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ส31102 วิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคการเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของสตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
โดยใช้การวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ การใช้ทักษะการคิด และการใช้ทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ 
เพื่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของไทย มีความรักในท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม

รหัสตัวชี้วัด ส 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 ส 4.3 ม.4-6/1 รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)